ZBOR ČLANOV 2023

Maribor, 12.9.2023

V A B I L O

na redni letni ZBOR članov kluba, ki bo v torek 3. 10. 2023, ob 17. uri, v

sejni sobi podjetja ŠPORT Maribor d.o.o. – Dvorana Tabor, Koresova 5, 2000 Maribor.

Predlog DNEVNEGA REDA :

1. Otvoritev ZBORA članov in sprejem dnevnega reda

2. Izvolitev organov zbora članov

● predsednika in dveh članov delovnega predsedstva

● verifikacijske komisije

● volilne komisije

● zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika

3. Poročilo verifikacijske komisije

4. Poročila o delu organov kluba:

● predsednika in UO

● strokovnega sveta

● inventurne komisije

● disciplinskega razsodišča

● nadzornega odbora

5. Razprava in sprejem poročil organov kluba za leto 2022/23.

6. Obravnava in sprejem Bilance stanja in Bilance uspeha kluba v letu 2022/23.

7. Sprejem dopolnitev Temeljnega akta JKŽ

8. Volitve novih članov v organe kluba.

9. Razrešitev predhodnih članov v organih kluba v primeru novo izvoljenih članov za enako funkcijo/mesto.

10. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta kluba za 2023/2024.

11. Potrditev višine članarine za leto 2024/2025

12. Pobude in predlogi članov kluba.

13. Razno.

Gradiva k posameznim točkam dnevnega reda bodo objavljena in dostopna na spletni strani JKŽ – https:// www.judo-maribor.si (zavihek – Zbor članov 2023) do izvedbe Zbora članov.

Športni pozdrav!

Rudi Stanonik

PREDSEDNIK KLUBA

KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA VOLITVE

V ORGANE JKŽ MARIBOR

2023 – RAZPIS

Spoštovani člani in članice kluba!

Pred nami so izredne volitve novih članov organov JKŽ v mandatnem obdobju 2023 – 2026. UO JKŽ razpisuje kandidacijski postopek za opravljanje posameznih funkcij v organih JKŽ zaradi podane odstopne izjave sedanjega predsednika in podpredsednice kluba.

Kandidacijski postopek se začne 15.9.2023 ob 00.00 in bo zaključen 29.9.2023 ob 24.00 uri.

Volilni zbor članic kluba bo v torek 3.10.2023, o čemer boste obveščeni z vabilom in dnevnim redom.

Kandidati, ki se prijavljate na razpis, morate podati tudi pisno soglasje h kandidaturi (priloga), kandidati za predsednika pa tudi okvirne smernice programa dela kluba v mandatnem obdobju 2023 – 2026.

Kandidature pošljite pisno na naslov: Judo klub Železničar Maribor, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor – s pripisom kandidatura za volitve. Lahko pa jih pošljete tudi po e-pošti na: judozeleznicarmb@gmail.com do 29.9.2023 do 24.00 ure.

UO kluba bo prejete kandidature odpiral 1.10.2023 in pripravil volilno listo.

Seznam funkcij v JKŽ, ki se volijo:

PREDSEDNIK / CA JKŽ

PODPREDSEDNIK / CA JKŽ

SEKRETAR / KA JKŽ

ČLAN/ ČLANICA UO 4 x

UPRAVNI ODBOR : volijo se 4 člani

STROKOVNI SVET : voli se predsednik + 4 člani

NADZORNI ODBOR: voli se predsednik + 2 člana

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE: voli se predsednik + 2 člana

Maribor, 12.9.2023

UPRAVNI ODBOR